Våra tjänster

Besiktning

I en trygghetsbesiktning går vi igenom alla delar av fastigheten, inklusive den yttre miljön. Besiktningen resulterar i ett skriftligt protokoll som utgör underlag för konkreta åtgärder. Fastigheten poängbedöms utifrån viktade frågor för att se om fastigheten uppfyller kraven för certifiering. Vi besiktigar bostadsfastigheter, parkeringsmiljöer, köpcentra, skolfastigheter, vårdboende och lokalfastigheter.

Certifiering

En bostadsfastighet som uppfyller våra krav kan bli trygghetscertifierad. I denna tjänst ingår slutbesiktning och certifiering med märkning av fastigheten och ett utfärdat certifikat som gäller i fem år under förutsättning att våra krav uppfylls.

Föreläsning

För att säkerställa krav på förvaltning och kunskap om vår tjänst erbjuder vi utbildningar och föreläsningar om brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Projektledning och konsulttjänster

Vi erbjuder projektledning alternativt teknisk rådgivning i samband med genomförande av åtgärder.

Nybyggnation

Våra övriga tjänster förutsätter att fastigheten redan är byggd. Det bästa är om fastigheten redan från början uppfyller kraven för certifiering. Därför erbjuder vi också vår kunskap till byggaktörer redan från planeringsstadiet.

Platssamverkan och BIDs

Då det behövs åtgärder på platser med flera fastighetsägare har vi lång erfarenhet av att skapa samarbeten och samverkan olika aktörer emellan.

Säkerhet

I det fall ett bolag hanterar en stor mängd information eller känslig information, måste dessa enligt lag skyddas på ett tillfredställande sätt. Vi genomför verksamhetsanalyser och systematiskt säkerhetsarbete tillsammans med en samarbetspartner. Dessa innefattar både den information som bolaget hanterar, samt de fysiska fastigheterna.

Utemiljöanalyser

Vi genomför djupare analyser av utemiljöerna kring en fastighet eller i ett bostadsområde. Kunskapsunderlaget levereras i rapportform med åtgärdsförslag i prioriteringsordning.  

Ta kontakt

Adress:

Svensk Trygghetscertifiering AB

The Park

Magnus Ladulåsgatan 3

118 65 Stockholm

 

Adress Helsingborg:

Svensk Trygghetscertifiering AB

Kullagatan 38

252 20 Helsingborg

 

Fakturadress:

faktura@trygghetscertifiering.se

Frågor:

svensk@trygghetscertifiering.se