Om oss

Svensk Trygghetscertifiering AB erbjuder besiktningar, certifieringar och andra tjänster för ökad trygghet och minskad utsatthet för brott i bostadsfastigheter och bostadsområden. Bolaget bildades 2018 av Ulf Malm och Lennart Levander.

Metoder

Idén är att erbjuda fastighetsägare kunskapsunderlag för brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder när det gäller fysiska åtgärder samt förvaltningsrutiner. Sådant stöd saknas i svensk lagstiftning eller byggregler. Det finns regler om brandskydd, elsäkerhet, trafiksäkerhet och säkerhet mot olycksfall för barn i och kring fastigheter, men inga vad gäller säkerhet mot brott.

I en besiktning mäter och poängbedömer vi tillståndet i fastigheter. Systematiskt besiktigar vi utemiljöer, trapphus, källare, cykelrum, tvättstugor och andra allmänna utrymmen. Vi kontrollerar totalt 56 punkter kring belysning, växtlighet, dörrar, brytskydd, lås, skyltning, förvaltningsrutiner och annat som påverkar tryggheten för boende, besökare och medarbetare. Protokollet blir ett underlag för konkreta åtgärder. Besiktningen är i första hand anpassad för befintlig bebyggelse och används i flerbostadshus i både traditionell stadsbebyggelse och i miljonprogramsområden. Vi använder oss av särskilt utbildade besiktningsmän. Alla besiktningsmän har polisiär bakgrund.

Vi genomför också besiktningar av parkeringsmiljöer, offentliga platser, centrumbyggnader, skolor och andra lokaler.

Även om vårt bolag är relativt nybildat så har vi mycket lång erfarenhet av arbetsmetoderna, som vi själva har initierat och utvecklat i våra uppdrag som konsulter sedan 2002 samt genom forsknings- och utvecklingsarbete inom polisen.

Trygghetsbesiktningarna initierades inom fastighetsägarsamarbeten i Göteborg 2002. Fyra år senare utfärdades de första certifieringarna med metoden som grund. Sedan dess har metoden använts av många stora bostadsföretag, bostadsrättsföreningar, branschorganisationer och byggaktörer i hela Sverige. Metoden har också utvecklats med inspiration och kunskap från BoTryggt 01 och 05 (polisens forskningsenhet, Stockholm). Genom åren har många experter på brottsförebyggande och säkerhetsarbete samt personer med lång erfarenhet av fastighetsförvaltning deltagit i vidareutvecklingen av metoden. Rutinerna och kraven för certifiering är under ständig utveckling. Våra checklistor åtnjuter skydd enligt 49 § upphovsrättslagen.

En bostadsfastighet som uppnår ett tillräckligt resultat i en besiktning och därmed uppfyller våra krav kan bli trygghetscertifierad. I ett avtal med fastighetsägaren ingår märkning av fastigheten och ett utfärdat certifikat som gäller i fem år under förutsättning att våra krav upprätthålls och att fastigheten inte byter ägare. Vi har under avtalstiden rätt att genomföra kontroller av efterlevnaden. Vi är en oberoende part som ökar trovärdigheten för enskilda fastighetsägares långsiktiga åtgärder.

Trygghetscertifiering är också tillämpbar vid nyproduktion, vilket självklart är mest kostnadseffektivt. Ofta kostar det inte mer att göra rätt än att göra fel och felaktiga åtgärder kan bli mycket kostsamma i en framtida förvaltning.

En Trygghetscertifiering garanterar inte att inga brott kan ske i fastigheten men den garanterar adekvata åtgärder för minskad brottslighet och för ökad säkerhet, trygghet och trivsel.

Trygghetscertifieringen utgår från de idéerna i ”Broken Windows: Restoring Order and Reducing Crimes in Our Communities” av kriminologerna Kelling och Coles samt punkterna två och tre i ”rutinaktivitetsteorin” av kriminologerna Cohen och Felson.

Resultat

Metoderna är beprövade och har gett dokumenterat goda resultat med kraftigt minskad brottslighet och ökad upplevd trygghet i de bostadsfastigheter där metoden använts. Kontakta oss för mer information.

Andra tjänster

Utöver besiktningar och certifieringar av fastigheter så erbjuder vi en rad tjänster för ökad trygghet i boendemiljöer.

läs mer

Handboken Tryggare boende

Fördjupa er i vår handbok. Den vänder sig till ägare och förvaltare av bostadsfastigheter. Den innehåller beskrivningar av hur bostadsföretag och bostadsrättsföreningar kan arbeta systematiskt för ökad trygghet och minskad brottslighet i enskilda fastigheter och i bostadsområden. Handboken innehåller både teoretisk bakgrund och praktiska exempel.

Ladda ner den här:

Tryggare boende (pdf 2 mb).

Kontakta oss för beställning av tryckta handböcker.

‍Erfarenhet

Ulf Malm är jurist och har arbetat med brottsförebyggande arbete och kartläggningar av brottslighet och otrygghet sedan 1997. Ulf har utvecklat, drivit och deltagit i konkreta metoder för minskad brottslighet och ökad trygghet i många bostadsområden i Sverige. Uppdragsgivare har bl.a. varit Förvaltnings AB Framtiden, Bostads AB Poseidon, Bostadsbolaget, Gårdstensbostäder, Fastighetsägare i Gamlestaden, Wallenstam, Riksbyggen, Allmännyttan, Fastighetsägarna, Svenska Bostäder, Familjebostäder, BID Sofielund, Fastighetsägare i Järva, Rågsveds Fastighetsägare, Hässelby-Vällingby Fastighetsägare, Helsingborgshem, Landskrona Stadsutveckling och AB Väsbyhem. Han har också haft och har uppdrag vid uppstart och verksamhetsdrift av flera lokala föreningar mellan fastighetsägare i Göteborg, Stockholm. Malmö och Upplands Väsby.

Lennart Levander blev polis 1979. 1999 fick han uppdrag på enheten för forskning och utveckling i Polismyndigheten i Stockholms län där han och kollegor i samarbete med forskare på Chalmers och KTH utvecklade BoTryggt 01 och senare BoTryggt 05, som var handböcker för brottsförebyggande och trygghetsskapande i bostadsområden. Från 2007 var Lennart tjänstledig från polisen och arbetade som konsult på föreningen Fastighetsägare i Järva där han hade uppdraget att genomföra trygghetsbesiktningar och utveckla arbetsmetoden. 2011 fick Lennart ta emot utmärkelsen ”Årets säkerhetskonsult” vid Security Awards. 2012 återgick Lennart till polisen för att sedan återigen börja på föreningen 2015 och samtidigt säga upp sig på polisen.

Jens Olsson  har tidigare varit projektledare för Helsingborgshems Trygghetscertifiering. Rollen har inneburit ansvar för trygghetsbesiktningar, boendedialoger och projektledning av byggåtgärder. Vid Trygghetscertifiering på Helsingborgshem har Jens tillsammans med sina kollegor också gjort en certifiering som innebär att hyresgästerna i varje fastighet har tackat ja till åtgärderna mot en hyreshöjning. Jens har också en grund inom fastighetsförvaltning efter sin utbildning till Fastighetsföretagare i Malmö.

Anna Hartvigsson  har arbetat som bosocial utvecklare på Helsingborgshem med fokus på trygghetsfrågor. Anna deltog sedan starten 2013 med bolagets omfattande trygghetscertifiering. I det arbetet har Anna utfört trygghetshetsbesiktningar, tagit fram underlag inför upphandlingar, samarbetat med entreprenörer samt deltagit i de boendedialoger som varit en central del av trygghetscertifieringen.

Uppdragsgivare

AB Svenska Bostäder

AB Familjebostäder

AB Stockholmshem

AB Landskronahem 

AB Väsbyhem

Huge Bostäder AB

Haninge Bostäder AB

MHS Bostäder

Tyresö Bostäder AB

Signalisten i Solna

Rikshem AB

Skärholmens Fastighetsägare

Rågsveds Fastighetsägare

Tryggare Väsby - fastighetsägare i samverkan

Bonava

Micasa

Landskrona Stadsutveckling AB

SKB, Stockholms Kooperativa Bostadsförening

Bostadsbolaget

Bostads AB Mimer

John Mattson

AFA Fastigheter

ByggVesta

FCH - Fastighetsägare Centrala Hisingen

Bergsjön 2021

Järfällahus

Heba Fastighets AB

Fastighets AB Förvaltaren

Holmströmgruppen

Familjebostäder i Göteborg

Einar Mattsson

Bostadsrättsföreningar